Правила прийому

      ПРАВИЛА

прийому до державного навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей» на 2023 рік

                                              Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради

                                                             протокол № 2 від 24.10.2022 року

                                                                           Знам’янка

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1  Правила  прийому до державного навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей» розроблені на підставі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, що затверджені наказом № 499 від 14.05.2013р. зі змінами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України № 1550 від 12.12.2019р., № 541 від 10.06.2022р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2022 р. за № 1021/38357.

1.2  До державного навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей» (надалі Ліцей)  приймаються громадяни України, іноземці  та  особи  без  громадянства,  що  перебувають в Україні  на  законних  підставах.

Особливості прийому на навчання до Ліцею осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

Прийом  на навчання  іноземних  громадян  до професійного (професійно – технічного) навчального  закладу, який має ліцензію на  підготовку (у тому числі первинну  професійну),  перепідготовку та  підвищення  кваліфікації  іноземців.

1.3           Громадяни  України мають рівні  права  на  здобуття  професійної (професійно – технічної)  освіти відповідно до своїх здібностей і  нахилів незалежно від  національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних  і політичних  переконань, ставлення  до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання  та інших  обставин.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового соціального захисту, має рівне з громадянами України право  на освіту.

Обмеження  допускаються  за  медичними  та віковими  показниками, а також показниками професійної придатності,  що  визначаються  Кабінетом  Міністрів  України.

1.4. Прийом до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку  здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у закладі професійної (професійно-технічної) освіти державної форми власності.

1.6. Прийом громадян понад державне, регіональне замовлення, а також: професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 1. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1.         Прийом документів від вступників до державного навчального закладу «Знам’янський професійний ліцей»  здійснює приймальна  комісія.

2.2.   Очолює  приймальну комісію виконуючий обов’язки директора Ліцею Володимир СМАЛЬКО, який  своїм  наказом  визначає та  затверджує  персональний  склад  і  порядок  її  роботи.

2.3. Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих правил, затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна  комісія:

— організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

— визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна);

— проводить   зі  вступниками   бесіди  з  питань  вибору  професії,  умов навчання, матеріального  забезпечення та забезпечення особливого  соціального  захисту учнів, слухачів,  працевлаштування після закінчення навчального закладу;

— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

— приймає рішення  щодо  осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею,  оформляє  протокол  та  оголошує  відповідні  списки осіб;

— організовує  роботу  щодо  комплектування  навчальних  груп  з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні  стенди та веб-сайт навчального закладу http://dnz-zpl.kr.ua/  на сторінці «Батькам та абітурієнтам» і обумовлюють:

— перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

— вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

— плановані обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо-професійний ступінь випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

— форми та ступеневість навчання;

-обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

— перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

— порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

— порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

— порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

— наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

— порядок проходження медичного огляду вступників до Ліцею, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.5.1. Прийом вступників до Ліцею на навчання за регіональним та державним замовленням у 2023/2024 навчальному році проводиться на денну форму навчання, за наступними професіями і в обсягах:

На базі базової загальної середньої освіти (9 класів)

№ з/п Назва професії Планові обсяги прийому Вимоги щодо освітнього рівня вступника Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо-професійний ступінь випускників Строки навчання за професією Обмеження за професією за віком вступників, статтю та медичними показаннями
1 Робітник фермерського господарств 25 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта

Робітник фермерського господарства 4 розряду (дояр – 4р., тваринник – 4р., слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування – 3 розряд, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва – категорія А1, водій автотранспортних засобів – категорія В,С)

3 роки та 3 місяці По закінченню навчання не менше 18 років
2 Кухар; кондитер 30 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта.

Кухар 4 розряду.

Кондитер 3 розряду.

3 роки По закінченню навчання не менше 18 років
3 Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста електровоза 30 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта.

Слюсар з ремонту рухомого складу — 3 розряду.

Помічник машиніста електровоза.

3 роки Стать чоловіча, вік вступника не менше 15 років і 6 місяців
4 Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза 25 Базова середня освіта Повна загальна середня освіта.

Слюсар з ремонту рухомого складу — 3 розряду.

Помічник машиніста тепловоза.

3 роки Стать чоловіча, вік вступника не менше 15 років і 6 місяців
5 Штукатур; лицювальник-плиточник 12 Спеціальна базова середня освіта Штукатур — 3 розряду; лицювальник-плиточник — 3 розряду. 2 роки По закінченню навчання не менше 18 років

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів)

№ з/п Назва професії Планові обсяги прийому Вимоги щодо освітнього рівня вступника Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо-професійний ступінь випускників Строки навчання за професією Обмеження за професією за віком вступників, статтю та медичними показаннями
1 Слюсар з ремонту рухомого складу* 20 Повна загальна середня освіта Слюсар з ремонту рухомого складу — 3 розряду 1 рік Стать чоловіча, вік вступника не менше 17 років і 6 місяців
2 Електрогазозварник* 20 Повна загальна середня освіта Електрогазозварник – 3 розряду 1 рік По закінченню навчання не менше 18 років

*Здобувачі освіти за професією «Слюсар з ремонту рухомого складу», «Електрогазозварник» на базі повної загальної середньої освіти будуть навчатися за робочими навчальними планами з елементами дуальної форми навчання за згодою сторін.

Обсяги прийому можуть бути змінені в разі зміни в установленому порядку показників державного/регіонального замовлення.

2.5.1. Інформація щодо обсягів прийому на навчання понад регіональне замовлення за рахунок  коштів юридичних та фізичних осіб на денну форму навчання у 2023 році

№ з/п Назва професії Планові обсяги прийому Вимоги щодо освітнього рівня вступника Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень та/або освітньо-професійний ступінь випускників Строки навчання за професією Обмеження за професією за віком вступників, статтю та медичними показаннями
1 Слюсар з ремонту рухомого складу 20 Повна загальна середня освіта Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду 1 рік Стать чоловіча, вік вступника не менше 17 років і 6 місяців
2 Провідник пасажирських вагонів. Касир квитковий 20 Повна загальна середня освіта Провідник пасажирських вагона. Касир квитковий ІІ-І категорії 1 рік Вік вступника не менше 17 років і 6 місяців
3 Помічник машиніста електровоза 20 Кваліфікація слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду Помічник машиніста електровоза 6 місяців Стать чоловіча, вік вступника не менше 18 років
4 Помічник машиніста тепловоза 20 Кваліфікація слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду Помічник машиніста тепловоза 5 місяців Стать чоловіча, вік вступника не менше 18 років
5 Кухар 20 Повна загальна середня освіта Кухар 3 розряду 6 місяців По закінченню навчання не менше 18 років

Зазначені обмеження є додатковими до медичних показників щодо можливості вступника навчатися за певною професією.

          Обсяги прийому визначаються рішенням регіональної ради професійної освіти щодо відбору виконавців регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.

Іногороднім вступникам, що подають заяви за регіональним замовленням надаються послуги гуртожитку на безоплатній основі.

2.6 Строки проведення прийому на навчання до Ліцею встановлюються з 01 червня 2023 р. по 25 серпня 2023 р.

Термін прийому на навчання за державним/регіональним замовленням може бути продовжений на підставі рішення департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації.

2.7. Порядок відбору слухачів, перелік професій та терміни прийому на навчання за направленням державного центру зайнятості визначаються відповідно до договору про надання освітніх послуг.

2.8 У разі оскарження результатів конкурсного відбору заяву приймає та розглядає апеляційна комісія у триденний термін у межах своїх повноважень.

 1. 3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у:

— паперовій формі (особисто);

— електронній формі (через електронний кабінет).

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

— документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (№ 086О);

— кольорові фотокартки – 8 штук для дівчат; 10 штук — для юнаків розміром 3 × 4 см;

— копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);

— копію документа, (паспорт або одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

— довідку про склад сім’ї, юнаки додають копію (з вуличного комітету або ЖЕКу);

— довідку про родину призовника (для юнаків);

-автобіографію (якщо вступник закінчив школу не в поточному навчальному році);

— письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Ліцею.

Ліцей створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 1. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1.    Прийом до ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей»  проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

— за рейтинговим списком вступників;

— за результатами співбесіди;

— за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться протягом усього періоду прийому документів з 01 червня 2023 р. по 25 серпня 2023 р.

Етапи вступної кампанії Строки
На базі  базової загальної середньої освіти (після 9 класів)
Початок прийому заяв та документів 01.06.2023 року
Закінчення прийому заяв та документів 25.08. 2023 року
Співбесіда та оголошення списку осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання 22.08.2023 року
На базі повної загальної середньої освіти (після 11 класів)
Початок прийому заяв та документів 01.06.2023 року
Закінчення прийому заяв та документів 25.08. 2023 року
Термін зарахування вступників 28.08.2023 року

4.3.  Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

— у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;

— вступники мають право подати заяву на вступ до Ліцею незалежно від місця проживання;

— заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.4. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 1. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зарахування  до   ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей»  поза конкурсом:

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

— діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

— діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

— діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2 Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

— випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

— випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

— учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

— призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України в рік вступу;

— особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей».

5.6. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням та відповідністю цих Правил прийому до ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей» Типовим правилам здійснює департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації.


 Додаток 1

до п. З 2. правил прийому до

ДНЗ «Знам’янський   професійний

ліцей» на 2023 рік

Перелік документів, які надаються під час переведення (зарахування) вихованців з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування до ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей»

 1. Довідка про перебування в інтернатному закладі.
 2. Документи, що підтверджують отримання учнем грошової чи матеріальної допомоги відповідно до діючих нормативів.
 3. Свідоцтво про народження (копія), або інший документ, що засвідчує вік учня, за відсутності свідоцтва;
 4. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія);
 5. Відомості про батьків та родичів дитини (копії свідоцтва про смерть батьків, хворобу, розшук батьків, вирок або рішення суду та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);
 6. Довідки про наявність і місце проживання братів і сестер та інших близьких родичів;
 7. Документи про наявність та закріплення житлової площі за дитиною;
 8. Документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності), житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки;
 9. Документи про успадкування житлової площі та майна;
 1. 10.Описналежного дитині майна, відомості про осіб, які відповідають за його збереження;
 1. Медичні документи та висновок про стан здоров’я, фізичний га розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою;
 2. Документ про результат обстеження учня відповідною психолого-медико- педагогічною комісією;
 3. Відомості або документи про освіту;
 4. Дублікат обліково-статистичної картки, який виготовляється на паперовому носії інформації, підписується оператором єдиного банку даних, із зазначенням дати його виготовлення, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою служби у справах дітей;
 5. Довідка з пенсійного фонду про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності):
 6. Ощадна книжка вихованця або договір про відкриття рахунку в установі банку;
 7. Копії ухвали суду про стягнення аліментів;
 8. Довідка про отримання чи неотримання аліментів;
 1. Рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 1. Копії рішення про призначення опікуна (піклувальника);
 2. Копія паспорта (1,2 та прописка);
 3. Акт первинного обстеження умов дитини;
 4. Інформація про майновий та приватизаційний сертифікат;
 5. Повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом піклування;
 6. Копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.